مزایای زیست محیطی بام سبز

بام های سبز، دامنه وسیعی از فواید زیست محیطی را در بر می‎گیرند. مزایای زیست محیطی انکار ناپذیر بام‎های سبز در زمینه کاهش آلودگی هوا، کاهش گازهای گلخانه ای، جذب آلاینده ها، کاهش دمای محیط پیرامون، و کاهش میزان مصرف انرژی بارها و بارها توسط متخصصین و پژوهشگران مورد سنجش قرار گرفته و نتایج آماری تمام این تحقیقات قابل دسترس بوده و روند تکمیلی  تحقیقات کماکان ادامه دارد