باغ کتاب تهران

نوع ساختار بام سبز:

Extensive Green Roof : 10000 m2

Pitched Green Roof : 7000 m2

Walkways : 5000 m2

طراحی: گروه مهندسین مشاور هسته طراحی

کارفرما: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران

مدیر طرح و ساخت: شرکت ساختمانی کیسون