مرکز نمایش های آئینی باغ صبا

نوع ساختار بام سبز:

Extensive Green Roof  ZinCo Floradrain FD-25 : 4000 m2

Pitched Green Roof ZinCo Georaster : 2000 m2

Walkways : 2000 m2

طراحی: آقای فرهاد احمدی

کارفرما: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران