بام سبز شیبدار | Pitched Green Roof

 بام سبز برروی سطوح شیبدار

 

بام سبز شیبدار یکی از المانهای بی دلیل معماری می باشد که علاوه بر زیبایی بسیار زیاد و خیره کننده، می بایست از نقطه نظر فنی فنی نیز کاملاً بی عیب و نقص باشد.

استفاده از لایه زهکش مناسب با شیب سقف و استفاده از خاک مخصوص جاذب رطوبت و همچنین امکان خروج آب های اضافی از مزایای قابل توجه ساختارهای بام سبز شیبدار زینکو می باشد.

استفاده از گیاهان کم نگهداری و خودرو و همچنین استفاده از شبکه آبرسانی مناسب، دوره نگهداری ایگونه از بام های سبز را کاهش می دهد.