ساختارهای مهندسی بام سبز

در ساختار بام سبز زینکو که متناسب با اقلیم منطقه، طراحی معماری منظر و پوشش گیاهی انتخاب می گردد، موارد و نکات مهمی در نظر گرفته شده که در ذیل به شرح مختصری از آن پرداخته ایم.