چرا بام سبز؟

بـام سبــز (Green Roof) راهکـــاری برای وارد کردن طبیعت به شهرهاست که افزون بر زیبایی بصری، پیاده سازی درست این سیستم مزایای زیست محیــطی و اقتصادی انکار ناپذیری در پی دارد.

بام های سبز، دامنه وسیعی از فواید اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در بر میگیرند. علاوه بر مشخصه بام های سبز در خصوص افزایش سرانه فضای سبز، مزایای زیست محیطی انکار ناپذیر بامهای سبز در زمینه کاهش آلودگی هوا، کاهش گازهای گلخانه ای، جذب آلاینده ها، کاهش دمای محیط پیرامون و کاهش میزان مصرف انرژی بارها و بارها توسط متخصصین و پژوهشگران مورد سنجش قرار گرفته و نتایج آماری تمام این تحقیقات قابل دسترس بوده و روند تکمیلی تحقیقات کماکان ادامه دارد.