ساختمان مسکونی - مرزداران

نوع ساختار بام سبز:

Semi Intensive Green Roof Floradrain FD40 : 200 m2