مجتمع اقامتی و تجاری آرمان - مشهد

مجتمع تجاری، اقامتی و مسکونی آرمان به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های در حال ساخت در بافت بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر رضوی می باشد که حدود ٥٠٠ متر با حرم فاصله دارد این مجتمع از جنوب به خیابان نواب و از سه طرف دیگر محدود به کوچه صفارشاهرودی است. 

این پروژه با 404 واحد تجاری، 295 واحد اقامتی، 119 واحد مسکونی و 443 واحد پارکینگ مجموعا در 13 طبقه و با ورودی منحصر بهفرد و با شکوه به گونهای طراحی شده که در عین رعایت انسجام کلی، هر کاربری به صورتی مستقل به مراجعان و میهمانان خدمترسان ی میکن د. مطالعات انجام شده و طراحی منحصر بهفرد مجتمع آرمان مؤید این موضوع است که پروژهای با این وسعت، عالوه بر تامین نیاز زائرین نقش عمدهای در تامین نیازهای سا کنان شهر مقدس مشهد خواهد داشت.

در جهت منحصر به فرد کردن هرچه بیشتر این پروژه، مساحتی بالغ بر 3000 متر مربع به باغ بام و بام سبز در فضای باز رستوران و کافی شاپ مجتمع در نظر گرفته شده است که در آن از بروزترین روشهای احداث بام سبز (روف گاردن) و کف سازی کاذب استفاده شده است.