ساختمان مسکونی - پاسداران

نوع ساختار بام سبز:

Semi Intensive Green Roof Floradrain FD40 : 160 m2